Ε009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

Ορόφου
Εξωτερική κομβιοδόχος σε σκάφη
Διαθέσιμη σε:
Ιnox:super mirror, golden mirror, satin
Γενικό +/-12-+/-24-ABCD
Μπουτόν:Ολα
Βέλη πορείας σε κόκκινο και μπλε