Νομοθεσια

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02-03-2011

Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες. pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 424/Β΄/10.3.2009

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ. 28425 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008) pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008

Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

Ανάκληση εγκυκλίου

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24461/1124/14-11-2006 εγκυκλίου. pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 1111/Β΄/4.7.2007

Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ Φ Α΄ 9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β΄ 1797), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση  Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 696/Β΄/3.5.2007

Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β΄ 1797) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14-11-2006

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005) pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 1797/Β΄/21.12.2005

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 291/Β΄/8.3.2002

Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 815/Β΄/11.9.1997

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 9.2 / οικ 32803/1308 Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΟΔΗΓΙΑ 95/16

ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 311/Α΄/31.12.1968

BΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ’ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». pdf αρχείο


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2012

ΦΕΚ 10/Α΄/17.1.1966

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 37/65 Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων. pdf αρχείο